Nevada Telekomünikasyon Hizmetleri Ltd. Şti.
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Nevada Telekomünikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. (Nevada Telekom) tarafından hazırlanan bu doküman, kişisel verileri işlenen, çalışanları dışındaki, tüm gerçek kişilere yönelik kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasını içermektedir.

Bu politikanın amacı hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açık olmak, kişisel veri güvenliğinin korunma yöntemlerini ve kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır.

Amaç ve Kapsam

Hukuk düzenine uyum konusunda azami özeni göstermeyi benimsemiş olan Nevada Telekom, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mevzuata uyum açısından da gerekli her türlü faaliyetin yürütülmesine ilişkin sistemleri kurmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kişisel Verileri Koruma Kanununa (KVKK) göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.

Nevada Telekom, bu amaç çerçevesinde; Anayasal bir hak olan kişisel verilerin korunması prensiplerimiz ile Çalışan Adaylarının, Şirket Hissedarlarının, Yetkililerinin, Ziyaretçilerinin, İş birliği İçinde Olduğu Kurumların Çalışanlarının, Hissedarları ve Yetkililerinin ve Üçüncü Kişilerin, şirketimizde iş ve işlem yapan kişi ve müşterilerin kısaca verisi işlenen gerçek kişilerin, kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermektedir.

Bu nedenle, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için gereken yasal, idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Tanım ve Kısaltmalar

Kısaltma Tanım
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Kanun/KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Verilerin Silinmesi Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Periyodik İmha Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Veri Sahibi / İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Yönetmelik 28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

Nevada Telekom Tarafından Benimsenen Temel İlkeler

Kişisel verilerin işlenmesi aşamasında aşağıda sıralanan temel ilkeler benimsenmelidir:

• Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

Nevada Telekom, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak, kişisel veri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak yürütmektedir.

• Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

Nevada Telekom, işledikleri kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamakta, bu çerçevede gereken idari ve teknik tedbirleri almakta, gerekli süreçleri yürütmektedir.

• İşlenen kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini temin etme,

Nevada Telekom, işledikleri kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamakta, bu çerçevede gereken idari ve teknik tedbirleri alıp, gerekli süreçleri yürütmektedir.

• Kişisel verileri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işleme,

Nevada Telekom, kişisel verileri, veri işleme şartları ile bağlantılı ve bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerektiği kadar işlemektedir. Bu kapsamda, kişisel veri işleme amacının, kişisel veri işleme faaliyetine başlanmadan önce belirlenmesini gerektirmektedir. Diğer bir deyişle, kişisel verilerin yalnızca ileride kullanılabileceği varsayımı ile işlenmemesi (kişisel verilerin muhafaza edilmesi de veri işleme faaliyetidir.) gerekmektedir. Bu çerçevede, Nevada Telekom, veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini göz önünde bulundurmaktadır.

Söz konusu ilkeler çerçevesinde Nevada Telekom,

Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirmek,
Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurmak,
Kişisel verilerin muhafazasında gerekli idari, teknik ve yasal tedbirleri almak,
Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarmak işlemlerinde ilgili mevzuat, uluslararası mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKKr) düzenlemelerine uygun hareket etmektedir.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKKr) düzenlemelerine uygun davranarak, özel nitelikli kişisel verileri işlenmek-korunmak için tüm tedbirleri almak suretiyle, bu verilere hassasiyet ve temel ilkelere bağlılık göstermektedir.

Hedef

Nevada Telekom, şirket bünyesinde kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığın oluşması için gerekli sistemi oluşturmalı ve iç işleyişlerinin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi mevzuatına uyumunu temin etmek için gereken düzeni kurmalıdır.

Kişisel Verilerin İşlendiği Özel Durumlar

Nevada Telekom tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Nevada Telekom binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetlerinde bulunulmaktadır.

Nevada Telekom tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç işbu Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Nevada Telekom tarafından, güvenliğin sağlanması ve işbu Politika’da belirtilen amaçlarla, Nevada Telekom binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

Nevada Telekom, KVKK hükümleri çerçevesinde aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, kişisel veri sahibi gruplarına bu kişisel verilerini işlediğini, işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini bildirmektedir.

Kişisel veri kategorileri itibariyle işlenen verilere aşağıda ayrıca yer verilmekle birlikte işbu Politika’daki ifadesi ile “kişisel veri” kavramı, otomatik olarak işlenen veya otomatik olmasa bile bir veri kayıt sisteminde tutulan ve bir bireyi diğerinden ayırabilme kabiliyetine sahip doğrudan veya dolaylı her türlü bilgi olarak kabul edilmektedir.

Kimlik Bilgisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Ad soyad, TCKN, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, cüzdan seri no, kimlik fotokopisi, vergi no, sgk no, uyruk verisi, evlilik cüzdanı fotokopisi/taraması, çalışan kartıdır.)

İletişim Bilgisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur. (Telefon, adres, e- posta, Fax numarası, Ip adresidir.)

Bulunduğu Yer Verisi: Kişiye ait konum verisinin bulunduğu veri grubudur. (GPS lokasyonudur.)

Seyahat Verisi: Kişinin seyahatlerine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Uçuş bilgisi, uçuş kartı, tur rotası, mil kart no, konaklama verisidir.)
Vize/Pasaport Verisi: Kişiye ait vize/pasaport bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. (Vize bilgisi, pasaport fotokopisi/taramasıdır.)

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi: Kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler.

Eğitim Verisi: Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu veri grubudur. (Diploma notu, diploma fotokopisi/taramasıdır.)

Kılık Kıyafet Verisi: Kişinin giyim kuşamına dair ayırt edici özelliklerin bulunduğu veri grubudur. (Kılık Kıyafet satın alma geçmişi, giydiği ayırt edici kıyafetlerdir.)

İmza Verisi: Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. (Islak imza, e- imza, imza fotokopisi/taramasıdır.)

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi: Kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.

Finansal Bilgi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi verilerdir.

Görsel/İşitsel Bilgi: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur. (Fotoğraf, ses kaydı, kamera kaydı, ehliyet fotokopisi/taraması, kimlik fotokopisi/taraması, pasaport fotokopisi/taramasıdır.)

Özlük Bilgisi: Çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veridir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Nevada Telekom, Anayasa, KVKK ve diğer yasal düzenlemeler ile uluslararası düzenlemelere uyumlu, kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Nevada Telekom tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyeti;
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları ile ya da gerekmesi durumunda doğrudan veri sahibinin açık rızasına bağlı olarak yürütülmektedir.

Özel nitelikteki veriler açısından ise, işleme faaliyeti, cinsel hayat ve sağlık bilgileri hariç ancak kanunda öngörülen hallerle sınırlı olarak işlenmektedir. Cinsel hayat ve sağlık bilgileri ise, sadece kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla işlenmektedir.

Nevada Telekom, Anayasa ve KVKK düzenlemelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesidir.

Bu amaçlar ve yapılan iş kapsamında Nevada Telekom tarafından;
• Kişisel veriler işlenmesine ilişkin Nevada Telekom’in ilgili faaliyette bulunmasının kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Kişisel veriler Nevada Telekom tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
• Kişisel veriler işlenmesinin Nevada Telekom’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Kişisel veriler sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Nevada Telekom tarafından işlenmesi,
• Kişisel veriler Nevada Telekom tarafından işlenmesinin Nevada Telekom’un veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
• Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Nevada Telekom meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
• Nevada Telekom tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,
• Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması,
• Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi,
• Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Etkinlik yönetimi,
• İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
• Nevada Telekom personel temin süreçlerinin yürütülmesi (Çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesi),
• Nevada Telekom finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,
• Nevada Telekom hukuk işlerinin icrası/takibi,
• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası,
• Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• Talep ve şikâyet yönetimi,
• Nevada Telekom’un ilgili mevzuata uyum konusunda destek olunması,
• Nevada Telekom’un itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,
• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
• Ziyaretçi giriş kartı vermek ve ziyaretçi numarası oluşturmak,
• Ziyaret giriş çıkış saatlerinin kaydını tutmak,
• Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası (terör, yangın),
• Suç ya da hukuka aykırılık durumunda kolluk kuvvetine haber verilmesi,
Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, yukarıda sayılan amaç ve koşullardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, tarafınızdan açık rızanız temin edilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Nevada Telekom, hukuksal kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilir.

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,
Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
Bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Nevada Telekom’in yasal menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel verilerinizi üçüncü kişilere aktarabilir.
Özel nitelikteki kişiler verileriniz ise, yeterli önlemler almak kaydıyla, cinsel hayat ve sağlık bilgileriniz dışında kalan özel nitelikteki kişisel verileriniz açısından kanunda aktarımın açıkça öngörülmüş olması; cinsel hayat ve sağlık bilgileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Yurtdışında yapılacak aktarımlarda ise yukarıda yer alan temel prensip ve kurallara ek olarak; kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

• Yeterli korumanın bulunması,
• Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Nevada Telekom, tabi olduğu kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir. Nevada Telekom, veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir.

İş ortaklarına, Tedarikçilerine, Hissedarlarına, Şirket yetkililerine ve işi yapacak olan çalışanlara, Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine ve Denetime yetkili kişi-kurum ve kuruluşlara, Muhasebesel işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli birimlere, Nevada Telekom’in iştigal ettiği iş ve işler gereği aktarması gereken Kurum ve kuruluşlara, Veri sahibinin aldığı ve veya almak istediği hizmetin veya sözleşmenin gerektirdiği yurtiçi veya yurt dışı yan ve yardımcı hizmet kuruluşlarına ve 3. şahıslara aktarabilir ve kişisel verileri işleyebilir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hususlar ve Güvenliğin Sağlanması

Nevada Telekom, KVKK’nın düzenlemelerine uygun olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini ve erişilmesini önlemek; söz konusu verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü yasal, teknik ve idari tedbirleri almıştır. Kişisel verilerin korunması için gerekli denetimleri yapmakta ya da yaptırmaktadır. Bu amaç çerçevesinde;

• Nevada Telekom bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.
• Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç mekanizma ile denetlenmekte ve raporlanmaktadır.
• Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
• Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
• İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
• Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
• Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
• Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
• Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmekte; bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.
• Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
• Nevada Telekom iş birimlerinin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerinin KVKK’nın aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için gerekli bir iş birimi ve faaliyetleri iç işleyişiyle belirlenmektedir.
• İş gereği hukuksal uyum sağlanması için ilgili çalışma birimleri bilgilendirilmekte ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari ve yasal tedbirler alınmaktadır.
• Nevada Telekom ile çalışanlar arasındaki sözleşme ve belgelere, talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmuş olup, bu konuda dönemsel denetimler yürütülmektedir.
• Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bunların sonuçları konusunda bilgilendirilmiş ve gerekli sözleşme ve idari tedbirler alınmıştır.

Kişisel Verilerin Güvenli Ortamda Saklanması

Nevada Telekom, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla işlenmesini, yok edilmesini, kaybolmasını, değiştirilmesini veya açıklanmasını önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almıştır.

• Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.
• Teknik konularda uzman personel istihdam edilmiştir.
• Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta ve alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması ile denetlenmekte, gerektiğinde teknolojik çözüm üretilmekte ve çözüm ortaklarından destek alınmaktadır.
• Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde programlar kullanılmaktadır.
• Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere iletilmekte ve gerektiğinde teknolojik ve yasal çözüm üretilmektedir.
• Çalışanlar, kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedirler.
• Kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelerde kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer almaktadır.

Nevada Telekom, KVKK’nın düzenlemelerine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmemesi için gerekli tedbirleri almıştır. Ancak alınan her türlü önleme rağmen kanuni olmayan yollarla kişisel verilerin elde edilmesi halinde Nevada Telekom, bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVKK ve Yasal Birimlere, bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.
Kişisel verilerin korunması kapsamında, KVKK ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin korunmasında çok hassasiyet gösterilmektedir. Söz konusu özel nitelikteki verilere ilişkin olarak öncelikle kişisel veriyi edinmemek, işlememek, verinin alımı zorunlu ve gerekli ise korunmasını sağlamak amacıyla yukarıda sayılan her türlü teknik ve idari önlem ve tedbirler alınmıştır.

İnternet Sitesi ve İnternet Yoluyla Elde Edilen Verileri İşleme

Nevada Telekom, kendine ait internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden ve internet sitesi üzerinden işlem yapan ve hizmet alan kişilerin, sitelerdeki verilerini bildirme amaçlarına uygun bir şekilde işlenmesini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek, istedikleri hizmete ve bilgilere ulaşabilmeleri maksadıyla teknik vasıtalarla site içerisindeki internet hareketleri ve kişisel verileri kaydedebilmektedir.

Nevada Telekom, temel edindiği politika-ilkelilik ile İnternet sitesi ve Genel Gizlilik Politikası gereği kişisel veriler işlenmektedir. Bu bilgilere ulaşabilen personeller Gizlilik sözleşmesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını, hukuki ve cezai sorumlulukları konusunda bilgilendirilmek sureti ile beyan ve taahhüt etmişlerdir. Gizlilik sözleşmesi ile iç yapılanmada da kişisel verileriniz güvence altına alınmaktadır. Nevada Telekom tarafından internet sitesi yoluyla paylaşılan kişisel verilerin güvenliği için gerekli yasal, teknik ve idari tedbirleri alınmıştır.

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Nevada Telekom, kişisel verilerin düzenlenmesine ilişkin mevzuata uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirerek, yol göstermekte; kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için gerekli idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Kişisel ve Özel Kişisel Veri Sahibi

• Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse, verinin işlenmesine ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,
• Kişisel verileri Nevada Telekom tarafından eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki hallerin KVK Kanunu’nun kapsamında olmaması sebebiyle, kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
• Kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması durumları ve Kanun ve uygulamalar ile belirlenmiş tehlikeli ve zorunlu hallerdir.

Kişisel Veri Sahiplerinin Başvuru Hakkı

Kişisel veri sahipleri bilgi alma haklarını, Nevada Telekom’a ait internet sitesinden, sitede yayınlanan resmi e-mail adresinden, ıslak imzalı kimlik belgesi ile bizzat elden veya noter aracılığı ile “Rauf Orbay Cd. Manastır Yolu Arefe Sk. No.14 Postane Tuzla-İstanbul/TÜRKİYE” adresine iletilmesi suretiyle kullanabilirler.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalı, başvuru sahibi vasi ise, Mahkeme tarafından verilmiş Kararın örneği sunulmalıdır.
Kişisel veri sahibinin, usule uygun olarak talebini iletmesi durumunda Nevada Telekom talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi sonuçlandıracaktır.

Kişisel Veri Sahibinin bilgi talep edemeyeceği yukarıda sayılan haller ve ölçülü olma, orantılılık, iyi niyet ve dürüstlük kurallarına aykırı ve Kanunlar ile yasaklanmış hallere ilişkin talepler ile talep konusu ve/veya talep eden kişinin anlaşılamadığı ve/veya talep edenin yetkisiz olduğu talepler Nevada Telekom tarafından reddedilebilir.

Kişisel veri sahibi yapmış olduğu başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde ve/veya cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na (KVKK) şikâyette bulunabilir.