Information and Communication Authority Turkey05.11.2009 tarih 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun (EHK) Geçici Madde 3’ün birinci ve ikinci fıkralarında;

“(1) Özel kanunlarının verdiği yetkiye göre telsiz cihaz ve sistemleri kullanan kamu kurum ve kuruluşları hariç, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, telsiz cihaz ve sistemleri kullanan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler bu Kanunun 37 nci maddesinde belirtilen yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde gerekli belgelerle birlikte Kuruma başvurarak durumlarını bu Kanun hükümlerine uygun hale getirirler.

(2) Kurum, söz konusu kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin durumlarını inceleyerek uygun olanların telsiz ruhsatnamelerini yeniler. Uygun olmayanların ve süresi içinde başvuru yapmayanların telsiz ruhsatnamelerini iptal eder.” Hükümleri yer almaktadır.

EHK’nın 37’nci maddesine istinaden, 17.07.2009 tarih ve 27291 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1’e göre, mevcut sistemde kullanılan her türlü uydu uplink, radyolink, tekrarlayıcı, sabit, araç, el ve benzeri telsiz cihaz ve sistemlerinin sayıları, frekansları, çıkış güçleri, kullanıldığı yerin coğrafi koordinat ve adresleri aşağıdaki Sistem Bildirim Formlarından uygun olana yazılarak, talep edilen kullanım amacı ve süresini belirten dilekçe ile birlikte 17/01/2010 tarihinden önce izin alınan ilgili Bölge Müdürlüğümüze başvurarak, Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Değerlendirme sonucunda EHK ve Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymayan veya başvuruda bulunmayanların telsiz cihaz ve sistem kurma ve kullanma izinleri ile telsiz ruhsatnameleri iptal edilecektir.

Bilgi ve İletişim Kurumu’ndan Mevcut Telsiz Kullanıcılarının Dikkatine